ความเป็นมา

Suprera

  • Demo Image
  • Demo Image

บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2553 เป็นบริษัท Start Up ภายใต้แนวคิดในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ออกแบบสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ด้วยฝีมือคนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีรถทางการแพทย์ อาทิ รถพยาบาล รถเอกซเรย์ รถตรวจมะเร็งเต้านมตลอดจนรถตรวจสุขภาพ ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียน บัญชีนวัตกรรมไทย " รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ " และ " รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ " นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และระบบอัจฉริยะเพื่อใช้ในเครื่องมือแพทย์  ระบบ Tele-Medicine ระบบเชื่อมต่อและส่งข้อมูลในหรือระหว่างโรงพยาบาล ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ เช่น ระบบจ่ายยา เป็นต้น