รหัส 03040001

  • Slider Image

รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ (รหัส 03040001)

นวัตกรรมนี้ได้ถูกพัฒนาออกแบบให้พร้อมกับการรองรับน้ำหนักของอุปกรณ์ทางการแพทย์และความสะดวกสบายของที่นั่งสําหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ณ ตําแหน่งโดยสารต่างๆ ต่อการปฏิบัติงานภายในรถพยาบาล โดยสามารถสังเกตได้จากเกณฑ์การเปรียบเทียบค่า Overall RMS ของการสั่น เพื่อประเมินสภาวะความสบายโดยสาร ตามมาตรฐาน ISO 2631 จะเห็นได้ว่าระดับการสั่นลดลง ส่งผลให้เกิดความสบายของการโดยสารอยู่ในเกณฑ์ดี

ผนังภายในห้องโดยสารมีการเคลือบด้วยสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงิน ซึ่งมีคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียภายในรถพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของผู้ป่วยและบุคลากรในรถพยาบาล ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ตามมาตรฐาน JIS Z 2801:2006 พบว่ามีค่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย มากกว่า 2.0 จึงถือว่าผ่านตามมาตรฐาน และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการลดจํานวนเชื้อแบคทีเรียสูงสุดถึง 99.9 %

รายการบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 03040001 มีดังนี้

1) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ
2) รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพพร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง

ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อฝ่ายขาย