คุณภาพมาตรฐาน

คุณภาพมาตรฐาน ISO

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพในการผลิต การให้บริการ อย่างต่อเนื่องให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งมอบคุณค่าอันสูงสุดสู่ลูกค้า บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ISO 13485 : 2016 นอกจากนี้ ยานพาหนะบริการทางการแพทย์ ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตนั้นยังได้รับการขึ้นบัญชี นวัตกรรมไทยอีกด้วย อาทิ รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ รหัส: 03040001 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพ รหัส: 03040002 และ รถเอกซเรย์เคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ รหัส: 03040003 เป็นต้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วิจัยและพัฒนาสารเคลือบผสมอนุภาคนาโนของเงินมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ สลาก Nano Q อีกด้วย