คุณลักษณะ

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติในโรงพยาบาล (Digital Pharmacy)

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการจัดยาและจ่ายยาตามคำสั่งของแพทย์และเภสัชกรโดยการใช้ในนวตกรรม ทั้งทางด้าน Hardware และ Software ร่วมกันเพื่อให้สามารถจัดยาและจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องสะดวกและรวดเร็ว

ระบบจ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติในโรงพยาบาล (Digital Pharmacy) ประกอบไปด้วย

1. ระบบปฎิบัติการ การจ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติ (Digital Pharmacy Operating System)
2. หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน Unit dose (JVM)
3. หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติประเภทยาเม็ดเปลือยบรรุลงกระบอกพร้อมติดฉลากยา (ScriptPro)
4. หุ่นยนต์จ่ายยาประเภทกล่องและขวดบรรจุยาเม็ดเปลือย (B-Hive1)
5. หุ่นยนต์จ่ายยาประเภทยาเม็ดเปลือย (B- Hive2)
6. หุ่นยนต์จ่ายยาประเภทยาฉีด Vial, Ampule (B-Hive3)
7. หุ่นยนต์จ่ายยาประเภทยาแผง (ทั้งแผงแข็งและแผงอ่อน) (B-Hive4)
8. ระบบปฏิบัติการจ่ายยาประเภทยา Premix (ยารักษาปฏิชีวนะและยาเคมีบำบัด)
9. รถเข็นจ่ายยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยแบบอัตโนมัติรองรับระบบ Close Loop Medication
10. ระบบปฎิบัติการจ่ายยาผู้ป่วยใน (E MAR-Electronic Medication Administration Record System)
11. หุ่นยนต์จ่ายยาประจำ Ward (Cabinet