ประโยชน์ระบบจ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติ

ประโยชน์ของระบบจ่ายยาผู้ป่วยอัตโนมัติในโรงพยาบาล (Digital Pharmacy)

1. เพื่อลดข้อผิดพลาดของการใช้ทรัพยากรบุคคล และลดจำนวนคนและ/หรือจำนวนงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเป็นระบบที่สามารถจัดยาได้ครอบคลุมทั้ง ยากล่อง ยาขวดประเภทที่บรรจุยาเม็ดเปลือย ยาฉีด Vial Ampoule ยาชนิดบรรจุแผงทั้งแบบแผงแข็งและอ่อน และยา Premix เป็นต้น

2. เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) ทั้งในกระบวนการจัด-จ่ายยา และ ในกระบวนการบริหารยาให้กับผู้ป่วย นอกจากนี้ ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยานั้นนำมาซึ่งการฟ้องร้องของผู้ป่วย ซึ่งมูลค่าความเสียหายจากการเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาลสูงจนไม่สามารถประเมินค่าได้

3. เพิ่มความรวดเร็วในการจัดยา ดังนั้นจึงช่วยประหยัดเวลาในการจัดยาของเภสัชกร

4. ลดปัญหาการตกค้างของยาตามแผนกต่างๆ ในหอผู้ป่วยใน เนื่องจากสามารถตรวจสอบเช็คสถานะของการจ่ายยาได้ จึงช่วยประหยัดค่ายาที่สูญเสียไป อาจเกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์สั่งปรับเปลี่ยนยาขณะที่ทำการรักษาอยู่ ก่อให้เกิดการตกค้างของยาตามแผนกต่างๆ โดยยาอาจเกิดการเสื่อมสภาพ
จากการเก็บรักษาไม่ถูกต้องหรือยาเกิดการหมดอายุ ทำให้ในแต่ละปีโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของยาที่ตกค้างเป็นเงินจำนวนมาก

5. เพื่อลดปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การขาดงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทำให้ขาดผู้ช่วยจัดยาในช่วงเร่งด่วน และผู้ป่วยมีจำนวนมาก และ การใช้พยาบาลช่วยแยกมื้อยา จัดยา ทำให้พยาบาลมีเวลาในการดูแลคนไข้น้อยลง ระบบจัดจัดยาอัตโนมัติจึงทำให้เพิ่มศักยภาพการให้บริการจัด-จ่ายยา-บริหารยา ได้เพิ่มมากขึ้น

6. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสามารถเรียกตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทันที ซึ่งเรียกดูข้อมูลยาที่ต้องการตรวจสอบได้ สรุป Stock ยาออกมาเป็นรายงานได้ง่าย

7. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เภสัชกร มีความเข้มข้นในการค้นหา แก้ไข ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา (Drug Related Problems; DRPs) มากขึ้น มีเวลาในการให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ยาที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยมากขึ้น

8. เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องในทุกขั้นตอน เช่น ทำงานได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบ มีชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดของยา เมื่อเกิดปัญหาสามารถตรวจสอบกลับเพื่อแก้ไขปัญหาได้ในทันที

9. มุ่งสู่มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ เป็นการยกระดับโรงพยาบาลให้เข้าสู่มาตรฐานสากล