ผลงานการติดตั้ง

"แม่นยำ ฉับไว เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้รับยา"

งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในระบบการจัดยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการให้ยาผู้ป่วย และสอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลตามหลักสากล

บทบาทหน้าที่หลัก โดยภาพรวมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การกระจายยาให้กับหอผู้ป่วย และให้บริการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยใน

ระบบการกระจายยามีการนำระบบการจัดยาอัตโนมัติ (Robot/Machine) เข้ามาช่วยในการจัดยาและตรวจสอบยา แบ่งออกเป็น

1. ระบบการจัดยาแบบ One-day dose คือ การจัดยาให้ได้จำนวนเพียงพอต่อการใช้ยาของผู้ป่วยสำหรับ 1 วัน โดยจะแยกซองยาตามชื่อยา อาศัยระบบจัดยาอัตโนมัติที่มีระบบไฟนำทางและสายพานลำเลียงตะกร้าจ่ายยาเข้ามาช่วยในการทำงาน

2. ระบบการจัดยาแบบ Unit dose คือ การจัดยาให้ผู้ป่วยแยกเป็นมื้อ ในหนึ่งซองยาประกอบด้วยยาทุกรายการที่ผู้ป่วยต้องรับประทานในมื้อนั้นๆ ตามที่แพทย์สั่ง โดยอาศัยเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ หรือ Automatic tablet dispensing and packaging system ในการบรรจุซองยา และมีการใช้เครื่องตรวจซองยา หรือ automatic medication inspection system ที่จะช่วยถ่ายภาพยาแต่ละซอง และส่งข้อมูลเข้าโปรแกมตรวจสอบซองยา เพื่อให้เภสัชกรได้ตรวจสอบความถูกต้องของเม็ดยาในแต่ละซองอีกครั้ง

การนำเทคโนโลยีระบบจัดยาอัตโนมัติเข้ามาช่วยในระบบการจัดยา จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นใจ และความรวดเร็วให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำ ตามมาตรฐานสากล