พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เพื่อวิจัย พัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ