ส่งมอบรถพยาบาลให้กับ สสจ.พิจิตร

  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 บริษัทสุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด ได้ทำการส่งมอบรถพยาบาลให้กับ "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร" ในการนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ตรวจและรับมอบรถพยาบาลไว้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Spread the word. Share this post!